تولید روکش غلتک و رابر لاینینگ

 
 روکش و رابر لاينينگ قطعات ، مخازن و غلطک های صنعتی (Rubber lining ): تعمیر ، روکش مجدد و شیار زنی انواع غلطک های صنعتی